Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Komercijalne usluge

 

Komercijalne usluge

Komercijalne usluge

UPUTSTVA ZA KOMPANIJE I STRUČNJAKE OD POVJERENJA ZA IZVRŠAVANJE ČL. 84 DEKRETA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE OD 5. OKTOBRA 2010, BR. 207

8. juna 2011. je stupio na snagu Dekret Predsjednika Republike od 5. oktobra 2010, br. 207, čiji čl. 84, naročito, određuje o kvalifikaciji italijanskih kompanija za preuzimanje javnih radova, s posebnim osvrtom na izdavanje uvjerenja o radovima izvršenim u inostranstvu.

Nova zakonska odredba modernizuje načine unošenja podataka u informatičku bazu podataka o javnim nabavkama, koju vodi Organ za praćenje javnih ugovora (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) u čemu učestvuju kako konzularne kancelarije u inostranstvu, tako i centralna struktura Ministarstva vanjskih poslova.

 

Proceduralna aktivnost konzularnih kancelarija u inostranstvu


1. Za izdavanje uvjerenja o radovima obavljenim u inostranstvu, Konzulat akredituje jednog ili više stručnjaka i reklamira ih na odgovarajući način na svom sajtu.

2. Kompanija saopštava Konzulatu nadležnom za određenu teritoriju nužnost izdavanja uvjerenja o djelu koje je realizovano u inostranstvu. U slučaju da kompanija podnese zahtjev Konzulatu koji se ne nalazi u okrugu u kom je djelo realizovano, biće upućena na adresu nadležnog konzulata.

3. Diplomatsko sjedište saopštava kompaniji spisak akreditovanih stručnjaka. Ukoliko ne postoje stručnjaci od povjerenja u konzularnom okrugu u kom je djelo realizovano, postoji mogućnost da se kompanija obrati stručnjacima koji su akreditovani u nekom od konzularnih okruga ili država koji se graniče sa onima u kojim je djelo realizovano.

4. Stručnjak od povjerenja, samostalno izabran od strane kompanije između stručnjaka prisutnih na spisku diplomatskog sjedišta, uz prethodnu provjeru položaja inkompatibilnosti, daje uvjerenje koje odgovara pojednostavljenom obrascu B. Uvjerenje se dostavlja diplomatskom sjedištu u elektronskoj formi i na papiru sa naznačenim datumom, pečatom i potpisom stručnjaka uz ličnu izjavu o nepostojanju položaja inkompatibilnosti.

5. Gdje je potrebno, uvjerenje koje odgovara pojednostavljenom obrascu B je propisno ovjereno i ima vjeran prevod izdat od strane Konzularne kancelarije, tj. preveden od strane sudskog tumača.

6. Konzularna kancelarija provjerava da li pečat i potpis na uvjerenju odgovaraju akreditovanom stručnjaku, a zatim prenosi podatke centralnoj strukturi Ministarstva vanjskih poslova.

 

Cijena usluge pružene od strane Kancelarije u inostranstvu

Kompanija koja podnosi zahtjev mora da plati usluge, koje za samo unošenje podataka iznose 100, 00 € za uvjerenje koje ima najviše 8 stranica, i 10, 00 € za svaku dodatnu stranicu. Ovaj iznos je podložan reviziji na svake dvije godine.
Uplata iznosa se vrši direktno zainteresovanom diplomatskom sjedištu. Za informacije u vezi sa načinom plaćanja, potrebno je kontaktirati sa diplomatskim sjedištem na sljedećoj adresi: consolare.podgorica@esteri.it

 

Proceduralna aktivnost centralne strukture Ministarstva vanjskih poslova

Provjerom podataka koje je unijelo diplomatsko sjedište u inostranstvu, centralna struktura Ministarstva obezbjeđuje unos uvjerenja u informatički registar iz člana 8 Dekreta Predsjednika Republike 207/2010.


Stručnjak od povjerenja

Zakonske reference

U skladu sa članom 84, stav 2, Dekreta Predsjednika Republike br. 207/2010, „na zahtjev zainteresovanog lica, uvjerenje izdaje stručnjak od povjerenja konzulata ili Ministarstva vanjskih poslova”.

 

Priroda povjereničkog odnosa

Za „stručnjaka od povjerenja” se podrazumijeva stručno lice koje posjeduje neophodne uslove za pravilno izvršavanje zaduženja prema italijanskom zakonu. Shodno tome, „Povjerenje” se zasniva na potvrdi da stručna kvalifikacija određenog lica odgovara onome što je propisano zakonskim odredbama. Konzularna kancelarija obavještava zainteresovana stručna lica o građanskim i krivičnim posljedicama za iznošenje lažnih podataka.

Akreditacija stručnjaka

Kako bi dobio akreditaciju, stručnjak mora da:
a) posjeduje pravne uslove za izdavanje uvjerenja, uslove koji se ostvaruju upisom u odgovarajuće stručno udruženje (inženjera, arhitekti, industrijskih inženjera, geometara, geologa, u zavisnosti od svog polja djelovanja);
b) za lokalne stručnjake, posjedovanje tehničkih uslova koji su prema poretku zemlje u kojoj je djelo izvršeno neophodni radi dobijanja uvjerenja za to djelo; za italijanske stručnjake, uslov a) (upis u udruženje) podrazumijeva uslov b) (tehnička sposobnost);
c) poznavanje italijanskog zakonodavstva. Naročito, Pravilnika o ugovorima (zakonodavni dekret od 12. aprila 2006, br. 163) i Pravilnika o implementaciji (Dekret Predsjednika Republike od 5. oktobra 2010, br. 207).


U vezi sa akreditacijom stručnjaka od povjerenja je potrebno napomenuti da:

- uslov a) može uključivati uslov b), obuhvatajući ga u potpunosti;
- za uslov c) zainteresovani može dati ličnu izjavu na način propisan u čl. 3, Dekreta Predsjednika Republike od 28.12.2000, br. 445;
- uvijek je moguće akreditovati italijanske stručnjake, propisno upisane u odgovarajuće stručno udruženje, i u tom slučaju se posjedovanje gorepomenutih uslova podrazumijeva.

Konzularna kancelarija obezbjeđuje čuvanje spiska akreditovanih stručnih lica sa njihovim pečatom i potpisom radi provjere u trenutku predaje uvjerenja od strane firme.


Kompatibilnost i provjere

Stručnjak koji izdaje uvjerenje ne smije da bude:

1) zaposleni na bilo kojoj funkciji bilo koje italijanske ili lokalne kompanije koja se pominje u uvjerenju; eventualni prethodni radni odnos mora biti prekinut najmanje tri godine prije datuma izdavanja uvjerenja;
2) Nosilac bilo koje funkcije, lično ili kao predstavnik društva, ili koji ima ugovor sa bilo kojom italijanskom ili lokalnom kompanijom pomenutom u uvjerenju; eventualni prethodni radni odnos mora biti prekinut najmanje tri godine prije datuma izdavanja uvjerenja;
3) Nosilac zakonskih funkcija bilo koje prirode u kontrolisanim kompanijama ili povezanim sa bilo kojom od italijanskih i lokalnih kompanija koje se pominju u uvjerenju;
4) Srodnik do trećeg stepena sa bilo kojim od zakonskih predstavnika bilo koje od italijanskih i lokalnih kompanija pomenutih u uvjerenju.

O gorenavedenim uslovima stručnjak daje ličnu izjavu, prilažući je uz svako uvjerenje.

Konzularna kancelarija kod nadležnih lokalnih institucija (stručnih udruženja, univerziteta) vrši provjeru autentičnosti navedenih uslova prema lokalnim propisima (diploma, kvalifikacija, upis u stručno udruženje). U slučaju negativne ocjene, pored odbijanja akreditacije, obavještavaju se nadležni sudski i stručni organi.

Ukoliko upisano stručno lice ispolji očigledno nepoznavanje zakonskih odredbi, ili se ispostavi da je izdao lažna ili netačna uvjerenja, ili u slučaju položaja inkompatibilnosti, isti se odmah po službenoj dužnosti briše sa spiska akreditovanih stručnjaka; istovremeno se o tome obavještavaju nadležni sudski i stručni organi, italijanski i lokalni.


Zadaci stručnjaka od povjerenja

Stručnjak od povjerenja mora ispuniti sva polja pojednostavljenog obrasca B, pripremljenog od strane Organa za praćenje javnih ugovora (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), na osnovu informacija dobijenih pregledom izvršenog djela i analizom ugovora i vođenja poslovnih knjiga. Naročito, zadatak stručnjaka od povjerenja jeste i identifikacija, radi izdavanja uvjerenja, kategorija i klasa poslova u vezi sa Dekretom Predsjednika Republike 207/2010 čl. 61, Prilog A; tako popunjen obrazac mora biti predat kompaniji koja podnosi zahtjev i Konzularnoj kancelariji u elektronskoj formi i na papiru, sa naznačenim datumom, potpisom i pečatom i sa osnovnim podacima o upisu u stručno udruženje i ličnom izjavom o nepostojanju položaja inkompatibilnosti.

Naglašava se da uvjerenje ne predstavlja, ni s tehničkog, ni s pravnog aspekta, dokument koji zamjenjuje Uvjerenje o statičkoj provjeri niti tehničko-administrativnoj. Ukoliko postoji uvjerenje o provjeri, nalazi se u dokumentima onoga ko ga izdaje.


Honorar stručnjaka od povjerenja

Honorar stručnjaka od povjerenja diplomatskog sjedišta se dogovara direktno između stručnog lica i kompanije koja je podnijela zahtjev.


Stručnjak od povjerenja Ministarstva vanjskih poslova

Spisak stručnjaka od povjerenja Ministarstva vanjskih poslova dostavljen svim Konzularnim sjedištima, koja se brinu o njegovom dodavanju svom spisku subjekata kvalifikovanih za izdavanje uvjerenja.
Unajmljivanje stručnjaka od povjerenja Ministarstva vanjskih poslova od strane kompanija radi izdavanja uvjerenja realizuje se na isti način kao kod stručnjaka od povjerenja diplomatskog sjedišta, s obzirom da je spisak kvalifikovanih subjekata jedinstven za svako diplomatsko sjedište. U slučaju kada je pojednostavljeni obrazac B ispunio stručnjak od povjerenja Ministarstva, isto će takođe obezbijediti direktno unošenje uvjerenja u informatički registar iz člana 8 Dekreta Predsjednika Republike 207/2010.


--------
Dodatak zakonskim referencama
Dekret Predsjednika Republike od 5. oktobra 2010, br. 207 – Pravilnik zakona o javnim ugovorima

Član 84 – Kriteriji utvrđivanja i procjene poslova obavljenih u inostranstvu (čl. 23, Dekret Predsjednika Republike br. 34/2000).

1. Za poslove obavljene u inostranstvu od strane kompanija sa zakonskim sjedištem u Italiji, podnosilac zahtjeva predaje Organu nadležnom za ateste (SOA) uvjerenje o izvršenju poslova, sa kopijom ugovora, gdje svaki dokument dokazuje izvršavanje poslova i, ukoliko je izdato, uvjerenje o tehničkoj ispravnosti.

2. Uvjerenje se izdaje, na zahtjev zainteresovanog, od strane stručnjaka od povjerenja konzulata ili Ministarstva vanjskih poslova, sa troškovima na teret zainteresovanog. Na tom uvjerenju se nalaze poslovi obavljeni u različitim kategorijama, njihov iznos, vrijeme izvršavanja, korisna uputstva u vezi sa podugovaranjem za svaku kategoriju, kao i izjava da su poslovi regularno i uspješno izvršeni. Iznosi su unijeti u uvjerenje sa naznakama neophodnim za potpunu identifikaciju podizvođačke firme, vremena izvršenja i kategorije kojoj pripadaju obavljeni poslovi. Uvjerenje se izdaje prema pojednostavljenim obrascima koje daju vlasti, uz konsultaciju sa Ministarstvom vanjskih poslova u pogledu nadležnosti i, ukoliko je potrebno, podložno je ovjeri od strane italijanskih konzularnih vlasti u inostranstvu.

3. Kako bi stekli kvalifikaciju za podugovaranje italijanskim kompanijama, podizvođači mogu da koriste uvjerenje izdato italijanskom izvođaču u skladu sa stavom 2 i, ukoliko nije zahtijevano od strane izvođača, uvjerenje može biti direktno traženo od strane podizvođača prema onome što predviđa navedeni stav.

4. Uvjerenje je dato na italijanskom ili, ako je na nekom drugom jeziku, onda ima ovjeren prevod na italijanskom jeziku, koji je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo, ili ima prevod na italijanski koji je obavio sudski tumač. Italijanski konzulat u inostranstvu nakon izdavanja predaje uvjerenje nadležnoj centralnoj strukturi Ministarstva vanjskih poslova, koje obezbjeđuje unos istoga u informatički registar iz čl. 8, po proceduri predviđenoj od strane vlasti po gorenavedenim pojednostavljenim obrascima.

5. Ukoliko je zainteresovani zavšio poslove i nema više svoje predstavništvo u zemlji u kojoj je obavljao te poslove ili ako predstavništvo ne može u potpunosti da obavlja svoje funkcije zbog očiglednih poteškoća u istoj zemlji, može se pozvati na nadležnu strukturu Ministarstva vanjskih poslova.


Član 3, Dekret Predsjednika Republike br. 445/2000

1. Odredbe ovog jedinstvenog teksta se odnose na državljane Italije i Evropske Unije, pravna lica, udruženja, javne uprave i institucije, udruženja i odbore koji imaju zakonsko sjedište u Italiji ili u jednoj od zemalja Evropske Unije.

2. Državljani zemalja koje ne pripadaju Evropskoj Uniji redovno nastanjeni u Italiji, mogu da koriste zamjenske izjave iz članova 46 i 47 u vezi sa stanjima, ličnim kvalifikacijama i činjenicama za koje uvjerenja i potvrde izdaju javni subjekti u Italiji, osim u slučaju posebnih odredbi zakona i pravilnika koji se tiču imigracije i položaja stranaca.

3. Osim slučajeva predviđenih u stavu 2, državljani zemalja koje ne pripadaju Evropskoj Uniji, a koji imaju dozvolu boravka na teritoriji zemlje, mogu koristiti zamjenske izjave iz članova 46 i 47 u slučajevima kada se one daju u skladu sa međunarodnim konvencijama između Italije i zemlje iz koje dolazi osoba koja daje izjavu.

4. Osim slučajeva iz stava 2 i 3 stanja, lične kvalifikacije i činjenice su dokumentovani uvjerenjima ili potvrdama izdatim od strane nadležnih organa određene zemlje, sa prevodom ovjerenim od strane italijanskih konzularnih vlasti koje svjedoče o njegovoj vjernosti originalu, nakon opomene zainteresovanoj osobi o krivičnim posljedicama davanja lažnih dokumenata.

ALLEGATI per i tecnici di fiducia:
•Avviso di istituzione dell'elenco dei tecnici di fiducia dell'Ambasciata in Podgorica
•Modulo di richiesta di iscrizione all'elenco dei tecnici di fiducia dell'Ambasciata in Podgorica
•Modulo di richiesta di cancellazione dall'elenco dei tecnici di fiducia dell'Ambasciata d'Italia in Podgorica
•Modello nota di trasmissione CEL
•Dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità da allegare a ciascun certificato
•Modello di richiesta di invio dell'elenco dei professionisti

ALLEGATI per i tecnici di fiducia:
•Avviso di istituzione dell'elenco dei tecnici di fiducia dell'Ambasciata in Podgorica
•Modulo di richiesta di iscrizione all'elenco dei tecnici di fiducia dell'Ambasciata in Podgorica
•Modulo di richiesta di cancellazione dall'elenco dei tecnici di fiducia dell'Ambasciata d'Italia in Podgorica
•Modello nota di trasmissione CEL
•Dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità da allegare a ciascun certificato
•Modello di richiesta di invio dell'elenco dei professionisti

ALLEGATI per le imprese:
•Modello di richiesta di invio dell'elenco dei professionisti


125