Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

LIČNI PODACI

 

LIČNI PODACI

LIČNI PODACI

Italijanski državljani su zakonom dužni da prijave svaku promjenu ličnih podataka koja se dogodi u toku njihovog boravka u inostranstvu. Ko je nastanjen u Crnoj Gori obavezan je da ovoj Ambasadi dostavi dokumenta u vezi sa registracijom u Italiji i da omogući izdavanje drugih dokumenata.
NOTA BENE: originali uvjerenja o ličnim podacima (uključujući i rešenja o razvodu) se NE vraćaju.

Za državljane upisane u Konzularni registar, zadatak ove Ambasade je ažuriranje svoje baze podataka i slanje dokumentacije italijanskoj opštini u kojoj je izvršen upis u AIRE.

Za državljane nastanjene u Italiji, ova Ambasada će obezbijediti samo slanje uvjerenja opštini u kojoj je prebivalište sunarodnika, bez daljih obaveza.

Matični ured se bavi upisom u matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih, kao i presudama o razvodu italijanskih državljana koje izdaju organi vlasti u Crnoj Gori i predaje ih italijanskim opštinama radi njihove registracije.

Za registraciju izvoda iz matične knjige ROĐENIH, VJENČANIH I/ILI UMRLIH je potrebno:
• popuniti formular za zahtjev za registraciju izvoda;
• priložiti izvode iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih u originalu i po međunarodnom modelu;
• fotokopiju važećeg italijanskog pasoša (uključujući stranice sa fotografijom i potpisom);

Uz to, Matični ured pruža pomoć državljanima nastanjenim u okrugu i upisanim u AIRE u vezi sa:
- objavama braka u Italiji
- promjenom imena ili prezimena
- izdavanjem uvjerenja

Za kontakt sa Matičnim uredom:
Imejl: consolare.podgorica@esteri.it
Tel. 00382 20 234 661/2/4

Promjena ličnih podataka

ROĐENJE

Djeca, čija su oba roditelja ili barem jedan od njih italijanski državljani, iako rođena u inostranstvu i u slučaju da posjeduju drugo državljanstvo - italijanski su državljani. Shodno tome, njihovo rođenje je potrebno registrovati u Italiji.

Kako bi se dalo obavještenje o rođenju u Crnoj Gori, Ambasadi je potrebno dostaviti sljedeća dokumenta:
• rodni list po međunarodnom modelu;
• dokumenta koja dokazuju posjedovanje italijanskog državljanstva od strane barem jednog roditelja (italijanski pasoš ili potvrda o italijanskom državljanstvu);
• kopiju pasoša drugog roditelja;
• zahtjev za registraciju rodnog lista u Italiji (kliknuti ovdje).

 

BRAK

Kako bi brak sklopljen u inostranstvu bio važeći u Italiji, mora biti registrovan u nadležnoj opštini u Italiji.
Vjenčani list koji izdaju lokalni organi vlasti, mora biti dostavljen ovoj Ambasadi po međunarodnom modelu.
Ako se ne radi o prvom praku, neophodno je izvršiti i registraciju prethodnog braka ili brakova i razvoda, dostavljajući dokumentaciju navedenu na ovom sajtu.

Italijanski državljanin, koji je nastanjen u ovom okrugu i upisan u AIRE, mora se obratiti ovoj Ambasadi radi objave braka prije njegovog sklapanja u Italiji.

Za više informacija, potrebno je konsultovati odjeljak „Objave braka“.

Za podnošenje zahtjeva za registraciju vjenčanog lista u Italiji, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:
• vjenčani list po međunarodnom modelu;
• dokumenta koja dokazuju posjedovanje italijanskog državljanstva od strane barem jednog od budućih supružnika (italijanski pasoš ili potvrda o italijanskom državljanstvu);
• kopiju pasoša stranog državljanina;
• zahtjev za registraciju vjenčanog lista u Italiji (kliknuti ovdje).

 

Kako bi se sklopio brak u Crnoj Gori, neophodno je dostaviti lokalnom matičnom uredu sljedeća dokumenta:

1. izvod iz matične knjige rođenih;
2. izjavu o slobodnom bračnom stanju;
3. pasoš i jednu kopiju pasoša;
4. uvjerenje o prebivalištu u Crnoj Gori za one koji su nastanjeni u njoj, ili kopiju bijelog kartona koji se izdaje prilikom ulaska u Crnu Goru.

Dokumenti na italijanskom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski od strane sudskog prevodioca u Crnoj Gori. Taj isti prevodilac će morati da bude prisutan prilikom sklapanja braka.

Za dalje informacije, potrebno je kontaktirati telefonski broj 00382 20 241 209 (Matični ured u Podgorici).

 

OBJAVE BRAKA

Objave braka u Ambasadi su obavezne SAMO za brakove koji se sklapaju u Italiji (bilo građanske ili crkvene).
Neizostavan uslov je da barem jedan od budućih supružnika bude italijanski državljanin nastanjen u ovom okrugu i regularno upisan u AIRE (Popis italijanskih državljana nastanjenih u inostranstvu).
Kako bi se zakazao sastanak u vezi sa objavama, potrebno je poslati imejl na adresu consolare.podgorica@esteri.it

Na sastanku moraju biti prisutna oba buduća supružnika.
Objave moraju biti realizovane u periodu od šest mjeseci koji prethode datumu vjenčanja.

Objava će biti okačena u ovoj Ambasadi 8 dana, nakon čega će biti izdat Dokument o obavljenim objavama i biće data DOZVOLA za sklapanje braka u Italiji, koja će opštinskom matičaru biti unaprijed najavljena telefaksom, a potom predata u kopiji identičnoj originalu.
Potrebno je dostaviti adresu i broj telefaksa ureda matičara nadležne opštine i/ili paroha u slučaju vjerskog braka.

Dokumenti koje treba dostaviti su sljedeći:

za italijanskog državljanina upisanog u AIRE:

• italijanski pasoš;
• rezime izvoda iz matične knjige rođenih (koji izdaje opština rođenja ili u kojoj je osoba registrovana)
• uvjerenje o slobodnom bračnom stanju;
• zahtjev za objave (prema obrascu koji daje Ambasada);
• izjava da ne postoje smetnje krvnog ili tazbinskog srodstva (prema obrascu koji daje Ambasada)


za osobu koja nije italijanski državljanin:

• pasoš;
• dokaz o prebivalištu i prevod na italijanski jezik. Oba dokumenta moraju biti ovjerena Apostilom;
• ako je rođena u Crnoj Gori, rodni list po međunarodnom modelu ili, ako je rođena u drugoj državi, rodni list ovjeren apostilom i propisno preveden na italijanski jezik (potrebno je i da prevod bude ovjeren Apostilom)
• uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, propisno prevedeno i ovjereno Apostilom;
• izjava da ne postoje smetnje krvnog ili tazbinskog srodstva (može se dati zajedno sa izjavom italijanskog državljanina).

 

RAZVOD

Presuda o razvodu donesena u inostranstvu se ne smatra po automatizmu važećom u Italiji. Kako bi postala važeća, potrebno je izvršiti registraciju u italijanskoj opštini u kojoj je sklopljen brak, ili gdje je registrovan brak u inostranstvu.

Dokumenta potrebna za registraciju u Italiji su sljedeća:

zahtjev za registraciju presude u Italiji
ispunjanje zamjenske izjave za pisani iskaz (atto di notorietà) koja svjedoči o tome da ne postoji sličan proces između istih strana pred italijanskim sudskim vlastima, koji je započet prije procesa u inostranstvu;
• kopija vjerna originalu konačne presude koju je izdao nadležni sud, ovjerena Apostilom
• uvjerenje koje svjedoči o pravosnažnosti presude, ovjereno Apostilom;
• prevod konačne presude od strane sudskog tumača, ovjeren Apostilom;
• prevod potvrde o pravosnažnosti od strane sudskog tumača, ovjeren Apostilom;
• fotokopija cjelokupne predate dokumentacije

Ova dokumenta moraju biti u ovjerenoj kopiji identičnoj originalu. Ako su dokumenta važeća prema zakonodavnom sistemu mjesta njihovog izdavanja, Konzularna kancelarija će pristupiti slanju dokumenata italijanskoj opštini radi registracije presude.

 

SMRT

Smrt italijanskog državljanina koja je nastupila u Crnoj Gori, mora biti registrovana u Italiji.
Dokumenti neophodni za registraciju smrti su:
• umrlica po međunarodnom modelu;
• dokumenta koja se tiču državljanstva preminule osobe: lična karta, italijanski pasoš ili potvrda o italijanskom državljanstvu.
• zahtjev za registraciju podnesen od strane srodnika (kliknuti ovdje)


65